Anastasia Narinskiy

  • 5' 6"
  • 14-16
  • 41½"
  • 46"
  • 8.5