Anthony Coppola

  • 6' 0"
  • 46L
  • 17½" x 35"
  • 38"
  • 32"
  • 11