Sydney Chestnut

  • 5' 2"
  • 4-6
  • 28"
  • 39"
  • 6.5
  • Black
  • Hazel